Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Remont elewacji – segment piwniczny w budynku przy ul. Tysiąclecia 86B w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Tysiąclecia 86B w Katowicach:
Remont elewacji – segment piwniczny w budynku przy ul. Tysiąclecia 86B w Katowicach

Planowany termin realizacji: marzec – wrzesień 2020 r
Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
2. Oferta,
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Andrzej Kruk - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1400
1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400
2. Oferty należy składać do dnia 26.08.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 1300.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.


 1. Przedmiar robót