Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Wiertnicza 26-30 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wiertnicza 26 - 30 w Katowicach:
Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Wiertnicza 26-30 w Katowicach

Planowany termin realizacji: II – III kwartał 2019 r
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
2. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym.
3. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia gospodarczego, garażu, pralni, suszarni itd.
4. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej klatek schodowych do V kondygnacji.
5. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej klatki schodowej powyżej V kondygnacji.
6. Kopia uprawnień do wykonywania w/w przeglądów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
7. Wzór protokołów przekazywanych zamawiającemu.
8. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Henryk Spyra - tel. 32 2509090:, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300
2. Oferty należy składać do dnia 12.07.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.