Dla Mieszkańców

Wykonanie przeglądu pięcioletniego pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Katowicach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL SPYRA sp. j.


05 Czerwiec 2020

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością Wspólnot Mieszkaniowych w Katowicach, zapraszamy do złożenia oferty na:
Wykonanie przeglądu pięcioletniego pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Katowicach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL SPYRA sp. j.

Termin realizacji:  II połowa 2020 r.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 
2. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
3. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia gospodarczego, garażu, pralni, suszarni itd.
4. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej klatek schodowych do V kondygnacji
5. Cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej klatki schodowej powyżej V kondygnacji
6. Cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie badania uziemienia jednego zwodu pionowego instalacji odgromowej
7. Cenę jednostkową brutto za konserwację instalacji odgromowej ( dokręcenie złączek śrubowych, przesmarowani smarem ŁT-43 złączek dach do 300 m2i powyżej 300 m2
8. Prosimy o podanie składników dcenotwórczych dla robót remontowych instalacji odgromowej 1Rbg, Ko, Z, Kz
9. Kopia uprawnień do wykonywania w/w przeglądów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem
10. Wzór protokołów przekazywanych zamawiającemu
11. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Henryk Spyra  - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku w godzinach  od 10:00 – 13:00
1. Oferty należy składać do dnia 23.06.2020r. w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 do godz. 1300
2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
3. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.
Uwaga :
Przy składaniu oferty należy uwzględnić zróżnicowanie budynków : oś Szopienice, oś Tysiąclecia (wysokie budynki)