Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Docieplenie przyziemia w budynku mieszkalnym przy ul. Mikusińskiego 28, 30 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Mikusińskiego 28, 30 w Katowicach:
Docieplenie przyziemia w budynku mieszkalnym przy ul. Mikusińskiego 28, 30 w Katowicach

Planowany termin realizacji: Czerwiec 2017 r
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1.    Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 
2.    Kosztorys ofertowy,
3.    Termin gwarancji,
4.    Termin realizacji,
5.    Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
6.    Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Grzegorz Świaczny - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 – 13:00
1.    Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
2.    Oferty należy składać do dnia 26.05.2017r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 15:00 ( w piątek do 13:00)
3.    Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4.    Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.