Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – wymiana poziomów w budynku przy ul. Wiertnicza 26-30


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wiertnicza 26-30 w Katowicach:
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – wymiana poziomów w budynku przy ul. Wiertnicza 26-30


Planowany termin realizacji: 15.05.2017 – 31.08.2017
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1.    Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 
2.    Kosztorys ofertowy,
3.    Termin gwarancji,
4.    Termin realizacji,
5.    Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
6.    Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Bogumiła Biały   - tel. 032-250-90-90:, w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach  od 10:00 – 13:00

1.    Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
2.    Oferty należy składać do dnia 28.04.2017r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 15:00
3.    Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4.    Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.