Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Remont konserwatorski- polegający na ociepleniu przegród zewnętrznych, elewacji północnej, elewacji od strony podwórza- południowej i zachodniej, stropu poddasza, remontu loggii, zadaszenia wejścia i logii w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17 w


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Skłodowskiej 17 w Katowicach:
„Remont konserwatorski- polegający na ociepleniu przegród zewnętrznych, elewacji północnej, elewacji od strony podwórza- południowej i zachodniej, stropu poddasza, remontu loggii, zadaszenia wejścia i logii w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17 w Katowicach ”

Planowany termin realizacji: czerwiec– wrzesień 2023 r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
2. Oferta,
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Grzegorz Świaczny - tel. 032-250-90-90:, we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 – 12:00
1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. z o.o. – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 12:00
2. Oferty należy składać do dnia 13.01.2023r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 12:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.