Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mieszka I 5 w Katowicach:
Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach

Planowany termin realizacji: wrzesień - listopad 2019r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 
2. Oferta cenowa,
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Henryk Spyra - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 – 13:00
1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00
2. Oferty należy składać do dnia 06.09.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.