Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wykonanie projektu wykonania instalacji odgromowej budynku przy ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach:
Wykonanie projektu wykonania instalacji odgromowej budynku przy  ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach

Planowany termin realizacji: wrzesień - październik 2017r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1.    Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 
2.    Kosztorys ofertowy wykonania projektu,
3.    Termin realizacji,
4.    Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Henryk Spyra - tel. 032-250-90-90:, we wtorki oraz czwartki w godzinach od 700 – 1500
1.    Oferty należy składać do dnia 31.08.2017r. w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 do godz. 1500
2.    Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
3.    Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.