Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wymiana opraw oświetlenia klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznej piwnic wraz z komórkami piwnicznymi ul. Kotlarza 11, 11a, 11b w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Kotlarza 11, 11a, 11b w Katowicach:

Wymiana opraw oświetlenia klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznej piwnic wraz z komórkami piwnicznymi ul. Kotlarza 11, 11a, 11b w Katowicach 

Planowany termin realizacji: II, III kwartał 2018 r

Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót

Oferta winna zawierać:

1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  

2. Kosztorys ofertowy,

3. Termin gwarancji,

4. Termin realizacji,

5. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, 

6. Formularz ofertowy

Dodatkowych informacji udziela:

Inspektor Nadzoru: Henryk Spyra - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 10:00 – 13:00

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500

2. Oferty należy składać do dnia 17.05.2018 roku w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 15:00.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.

4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.