Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Zabudowa instalacji płytami GK- korytarze lokatorskie- w budynku przy ul. Piastów 7 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Piastów 7 w Katowicach:

Zabudowa instalacji płytami GK- korytarze lokatorskie- w budynku przy ul. Piastów 7 w Katowicach

Planowany termin realizacji: czerwiec - grudzień 2019 r 

Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.

Oferta winna zawierać:

1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  

2. Kosztorys ofertowy,

3. Termin realizacji,

4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, 

5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Inspektor Nadzoru: Andrzej Kruk - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1300 – 1500

 

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00

2. Oferty należy składać do dnia 15.05.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 1300.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.

4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.