Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Remont elewacji w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 17 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 17 w Katowicach, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji:
1. Remont konserwatorski elewacji od strony ulicy Żwirki i Wigury.
2. Termomodernizacja elewacji od strony podwórka.

Planowany termin realizacji: Maj – Lipiec 2024 r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
2. Oferta.
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, (na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł)
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. z o.o. – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 12:00
2. Oferty należy składać do dnia 15.03.2024 r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 12:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.