Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Przedwiośnie 11 – 11 d w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Przedwiośnie 11, 11a, 11b, 11c, 11d w Katowicach:
Wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Przedwiośnie 11 – 11 d w Katowicach

Planowany termin realizacji: II i III kwartał 2024 r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
2. Oferta.
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, (na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł)
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. z o.o. – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 12:00
2. Oferty należy składać do dnia 08.03.2024 r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 12:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.