Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Krzyżowej 8, 8 a-8e w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Krzyżowej 8, 8a-e w Katowicach:
Remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Krzyżowej 8, 8 a-8e w Katowicach

Planowany termin realizacji: maj – wrzesień 2022r
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Termin realizacji,
4. Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Bogumiła Biały - tel. 032-250-90-90:, czwartek w godzinach od 10:00 – 14:00
1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300
2. Oferty należy składać do dnia 31.01.2022r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.