Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytkowskiej 70 w Katowicach wraz z wykonaniem robót dodatkowych


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Bytkowskiej 70 w Katowicach:

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytkowskiej 70 w Katowicach wraz z wykonaniem robót dodatkowych

Planowany termin realizacji: I połowa 2020 r 

Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.

Oferta winna zawierać:

1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  

2. Kosztorys ofertowy,

3. Termin realizacji,

4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, 

5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Inspektor Nadzoru: Grzegorz Świaczny - tel. 032-250-90-90:, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 12:00 – 14:00

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00

2. Oferty należy składać do dnia 20.06.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 1300.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.

4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.