Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Termomodernizacja budynku przy ul. Grażyńskiego 50 w Katowicach wraz z wykonaniem robót dodatkowych


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Grażyńskiego 50 w Katowicach:

Termomodernizacja budynku przy ul. Grażyńskiego 50 w Katowicach wraz z wykonaniem robót dodatkowych

Planowany termin realizacji: I połowa 2020 r 

Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.

Oferta winna zawierać:

1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  

2. Kosztorys ofertowy,

3. Termin realizacji,

4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, 

5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Inspektor Nadzoru: Grzegorz Świaczny - tel. 032-250-90-90:, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 12:00 – 14:00

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300

2. Oferty należy składać do dnia 19.06.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.

4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.