Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

wykonanie dokumentacji projektowej


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością Wspólnot Mieszkaniowych w Katowicach, zapraszamy do złożenia oferty na:
wykonanie dokumentacji projektowej:
wykonania przyłącza gazowego wraz z instalacją gazową w budynku oraz dostosowaniem przewodów kominowych do ogrzewania lokali z zastosowaniem pieców dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Oswobodzenia 35 w Katowicach.

Dokumentacja projektowa winna uwzględniać :
1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej – przewidywalny pobór gazu ziemnego wysokoetanowego w ilości nie większej niż 10m3/h/ gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m3/h
2. Inwentaryzację przewodów kominowych
Oferta winna zawierać:
1. Inwentaryzację + projekt budowlany w zakresie architektury
2. Ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji
3. Uzgodnienia w tym uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
4. Przedmiar robót + kosztorys inwestorski
5. Nadzór autorski
6. Dokumentacja powykonawcza
7. Termin realizacji
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Bogumiłą Biały - tel. 032-250-90-90:, w środy w godzinach od 1000 – 1300
1. Oferty należy składać do dnia 30.06.2020r. w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 do godz. 1300 listownie lub e mail ‘ owo
2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
3. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.