Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wykonanie zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Mieszka I 1 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Mieszka I 1 w Katowicach:

Wykonanie zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Mieszka I 1 w Katowicach

Planowany termin realizacji: sierpień - wrzesień 2019r.

Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.

Oferta winna zawierać:

1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  

2. Oferta cenowa,

3. Termin gwarancji,

4. Termin realizacji,

5. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem, 

6. Dokumenty wymienione w specyfikacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Inspektor Nadzoru: Andrzej Kruk - tel. 032-250-90-90:, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 – 14:00

1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00

2. Oferty należy składać do dnia 20.05.2019r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.

4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.


 

1. Mieszka 1-1 daszki_projekt

2. Mieszka 1-1 daszki_obliczenia

3. Mieszka 1-1 daszki_opis

4. Mieszka 1-1 daszki_elewacje